PREFECTORIAL BOARD 2018-19

HEAD BOYHEAD GIRLVICE HEAD BOYVICE HEAD GIRL
PRANAV MATHURDEVYANI KACCHAWAHAESHAAN DUTTARISHIKA BHALLA
ACADEMIC SECRETARYCULTURAL SECRETARYSPORTS CAPTAINSPORTS VICE CAPTAIN
NIKHIL BADLANIARCHA P BANSALSHYAMJEE NAAMDHARISARTHAK GOYAL
BOARDING HOUSE PREFECT (BOYS)BOARDING HOUSE PREFECT (BOYS)
MOHAK SINGHSHEETAL CHAUDHARY
HOUSE CAPTAINVICE CAPTAINHOUSE CAPTAINVICE CAPTAINHOUSE CAPTAINVICE CAPTAINHOUSE CAPTAINVICE CAPTAIN
NUGSHIVIDHI PESWANIADESHVINDHYASHUBHANGANUSHKASHREANSHSIMMER
UJJWALKRITIKAESHAANDEEPIKAABHYUDAYAANUSHADUSHYANTBHAVISHA
PREFECT (MIDDLE WING)PREFECT (MIDDLE WING)PREFECT (MIDDLE WING)PREFECT (MIDDLE WING)PREFECT (MIDDLE WING)PREFECT (MIDDLE WING)PREFECT (MIDDLE WING)PREFECT (MIDDLE WING)
TRISHAANSHDEEPIKJYOT KAURDHRUV VIJAYAAN MATHURANJANA SHEIKHPRABHAV GOYALSHRISHTI RAJ
PREFECT (JUNIOR WING)PREFECT (JUNIOR WING)PREFECT (JUNIOR WING)PREFECT (JUNIOR WING)PREFECT (JUNIOR WING)PREFECT (JUNIOR WING)PREFECT (JUNIOR WING)PREFECT (JUNIOR WING)
GANISTH SINGHJIYA SHARMARAKSHIT SHARMANITYA GUPTAYUVRAJ SINGHSAHIBA KRIPLANIYUVRAJ VAISHNAVGARGI BADLANI